دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، مرداد 1402 
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مدرسه شاد

صفحه 195-202

10.22034/jmpr.2023.16523

رامین غریب زاده؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ تقی اکبری