توافق نامه همکاری با انجمن روانشناسی ایران

توافق نامه همکاری با انجمن روانشناسی ایران

با کمال خوشوقتی به اطلاع همکاران و پژوهشگران محترم می رساند توافق نامه همکاری با انجمن روانشناسی ایران به امضاء طرفین رسیده و فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی با همکاری انجمن روانشناسی ایران منتشر می گردد.