دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، مهر 1402 
اثربخشی واقعیت درمانی بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین

صفحه 245-255

10.22034/jmpr.2023.54830.5352

مریم محمدی؛ علی شیرافکن کوپکن؛ عبدالله شفیع آبادی؛ عبدالحسن فرهنگی


کمال گرایی و تنظیم شناختی هیجان: نقش میانجی فعال سازی و بازداری رفتاری

صفحه 285-294

10.22034/jmpr.2023.54651.5338

نسرین یوسفی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی