فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله