فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - پرسش‌های متداول