راهنمای نویسندگان

لازم است پژوهشگران با رعایت اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌‌های ذکر شده زیر، مقالات خود را تدوین و ارائه کنند.

 • محتوای مقاله برگرفته از کلیه منابعی باشد که در قسمت منابع و مآخذ مقاله به آن اشاره شده است.
 • فرایند پژوهش مطالب کاملاً منطبق با رویه‌هایی باشد که در مقاله ذکر شده است.
 • صحت داده‌های تخصصی بر پایه فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 • متن مقالات ارسالی بایستی در راستای عرضه و ارائه هدف، بنیان، فرضیه ها، روش، نتایج، تبیین یافته ها و نتیجه گیری مطالعه علمی قرار بگیرد.
 • نتیجه‌گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله باشد و بر مبنای اصول حاکم بر این فصلنامه تهیه شده باشد.
 • مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به‌ طور هم ‌زمان برای دیگر نشریه‌ ها نیز ارسال نشده باشد.
 • منافع اشخاص بایستی توسط نویسندگان با ارجاع دهی به نتایج پژوهش‌ های مورد استفاده در مقاله رعایت شود.

 

انواع مقالات قابل انتشار در فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی عبارتند از:

 • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
 • مروری (Review Article)
 • کوتاه (Short Paper)
 • مطالعه موردی (Case-study)
 • روش شناسی (Methodologies)
 • کاربردی (Applied Article)
 • نقطه ‌نظر (Viewpoint/ Perspective/ Opinion)
 • مفهومی (Conceptual Paper)
 • فنی (Technical Paper)

 

در زیر، ساختار متن مبسوط مقالات تشریح شده است. امید است نویسنده یا نویسندگان محترم موارد ذکر شده را رعایت فرمایند.

نکات کلی:

 • مقالات از 15 صفحه تایپ شده (با احتساب جداول و تصاویر) و 5000 کلمه تجاوز نکند.
 • برای تایپ متن همه بخش های مقاله (به جز چکیده، جداول و منابع) از قلم B Nazanin در اندازه 12 استفاده شود.
 • اندازه قلم تیترها 14 باشد.
 • تمام ویرگول‌ ها، نقطه‌ ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده و از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 • مطالب مقاله فقط در یک رویه صفحه A4 با حفظ 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر تهیه گردد.
 • در پانوشت فقط نام خانوادگی پژوهشگران با حرف اول بزرگ نوشته شود و نیازی به ذکر نام اول نیست.
 • در پانوشت برای معادل سازی اصطلاحات علمی، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی در سایز 10 نوشته شود.
 • در استناد به پژوهشگران منابع، نام نویسندگان خارجی با شماره‌گذاری بر روی نفر آخر زیرنویس داده شود و کلیه نام این نویسندگان در یک سطر قرار گیرد. در بار دوم استناد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود و نیازی به زیرنویس ندارد.
 • صفحه اول و دوم (صفحه عنوان Title Page) بایستی به فارسی و انگلیسی شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه علمی، گروه آموزشی و آدرس دقیق نویسنده یا نویسندگان، تلفن و دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول، محل انجام پژوهش، مسئول مقاله (یا رابط) و تاریخ ارسال مقاله باشد.
 • به جز بخش چکیده و منابع، در بقیه بخش ها در همه پاراگراف ها به جز پاراگراف اول، تورفتگی سطر اول به اندازه 0/5 سانتی متر رعایت شود.

عنوان

 • عنوان مقاله بایستی جدید و برگرفته از هدف و محتوای مقاله و متناسب با فرایند تحولات علمی، پیشینه پژوهش و نتایج باشد.
 • دارای حداقل 10 و حداکثر 20 واژه باشد.
 • خود-تبیین گر باشد و به طور کامل موضوع مورد مطالعه را پوشش دهد.
 • واژه ها به صورت کامل نوشته شوند و از آوردن مخفف کلمات خودداری شود.

نویسندگان

ابتدا نام کوچک و سپس نام خانوادگی نویسنده به طور کامل زیر عنوان ذکر شوند. از ذکر القابی مانند، دکتر، مهندس، استاد، و نظایر آن جداً خودداری شود.

وابستگی سازمانی نویسندگان با شماره های جداگانه برای هر نویسنده مشخص شود. نمونه های رایج وابستگی سازمانی عبارتند از:

 • برای اعضای هیأت علمی: ذکر مرتبه علمی، نام گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه
 • برای نویسندگانی که در مراکز یا مؤسسات علمی وابسته به دانشگاه کار می کنند: ذکر مکان کار (برای مثال، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی)
 • برای نویسندگانی که در مراکز یا موسسات علمی مستقل از دانشگاه کار می کنند: ذکر نام گروه آموزشی و موسسه (برای مثال، گروه مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)
 • برای دانشجویان و دانش آموختگان: ذکر درجه علمی و دانشگاه محل تحصیل یا فارغ التحصیلی

برای مقاله های تک مؤلفی، آدرس پست الکترونیکی نویسنده در پانویس صفحه نخست ذکر شود.

مقالاتی که بیش از یک مؤلف دارند،‌ نام نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود و آدرس پست الکترونیکی وی در پانویس صفحه نخست ذکر شود.

اگر مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری یا بخشی از یک طرح پژوهشی یا پروژه مقیاس بزرگ است، این موضوع در پانویس ذکر شود.

چکیده و کلیدواژه ها

 • در صفحات جداگانه به دو زبان فارسی و انگلیسی منطبق با هم نوشته شود.
 • هر چکیده دارای حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه باشد.
 • سایز قلم چکیده فارسی و انگلیسی و منابع با فونت B Nazanin و سایز 11 با فاصله خطوط 1/15 تنظیم شود
 • متن چکیده تورفتگی سطر اول را ندارد.
 • هر چکیده در صفحه جداگانه ‌ای در یک پاراگراف نوشته و تنظیم شود و شامل عنوان‌ های هدف، روش، یافته ‌ها و نتیجه گیری باشد.
 • ساختار چکیده مقاله، به ترتیب شامل عناصر زیر است: زمینه مسأله (در یک جمله) که شواهدی را دال بر وجود مسأله مطرح می کند؛ هدف اصلی که قصد و منظور از انجام پژوهش را (در یک جمله) تعیین می کند؛ روش که در آن اطلاعات مربوط به ویژگیهای شرکت کنندگان، طرح، مداخله ها و ابزار ذکر می شود؛ یافته ها، که نتایج اصلی و مهم گزارش را شامل می شود و در نهایت نتیجه گیری ها، به ویژه این که آیا از فرضیه های پژوهش حمایت شده است و همچنین بیان تلویحات تئوریکی یا عملی یافته های مطالعه باشد.
 • کلمه کلیدواژه ها به صورت برجسته در زیر آخرین سطر چکیده نوشته شود و با علامت : (دو نقطه) از کلید واژه ها جدا شود. هرکدام از کلید واژه ها با علامت نقطه ویرگول (؛) از هم جدا شوند و در یک خط نوشته شوند.
 • تعداد کلید واژه ها بایستی بین سه تا پنج واژه بوده و از واژگان اصلی مقاله باشد که در بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیدواژه ها به تربیت حروف الفبا نوشته شوند.
 • سعی شود کلید واژه ها منحصر به واژه های استفاده شده در عنوان و چکیده نباشد و شامل برخی واژه های اصلی باشد که در بدنه اصلی مقاله از آنها استفاده شده است.

مقدمه

 • مقدمه به ترتیب شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، اهداف، و همچنین شامل طرح پرسش ‌ها یا فرضیه ‌های پژوهشی نوآورانه و بدیع باشد.
 • مقدمه از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کند.
 • در ابتدای مقدمه سعی شود زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود.
 • زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله را با استناد به آمار، نظرات متخصصان و/ یا نتایج پژوهش ها مطرح کند.
 • اهمیت مطالعه شامل اهمیت تئوریکی و/ یا عملی یافتن راه حل ها یا پاسخ های مسأله پژوهش ذکر شود.
 • اهمیت مطالعه می تواند به طور آشکار بیان شود و یا در بیان مسأله یا هدف پژوهش مستتر باشد.
 • پیشینه تجربی به گونه ای نوشته شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش های انجام شده و وسیع تر قبلی قرار دهد.
 • فاصله سطرها 5/1 با فونت B Nazanin و سایز قلم 12 تنظیم شود

روش

 • شامل توضیحاتی درباره روش، جامعة آماری و درج تعداد جامعة، روش نمونه گیری، تعداد نمونه و منطق یا فرمول تعیین تعداد نمونه، ملاک‌های ورود و خروج آزمودنی‌ها باشد و به گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.
 • اگر پژوهش از نوع آزمایشی است، نحوه دستکاری متغیر(های) مستقل و شیوه کنترل متغیرهای مزاحم برای شکل گیری گروه ها و اگر غیر آزمایشی است نحوه طبقه بندی صورت گرفته یا انتخاب گروه های از قبل شکل گرفته تشریح شود. برای طرح های پیمایشی و همبستگی ذکر نوع مطالعه کفایت می کند.
 • در گزارش مطالعه موردی و مطالعه تک آزمودنی، این قسمت باید شامل روش انتخاب و اجرای کاربندی، عوامل مربوط به درمانگر و طرح پژوهش باشد.

ابزارهای پژوهش

لازم است این قسمت شامل اطلاعات منسجم درباره طراح، سال طراحی هریک از ابزارها، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه‌های آن‌ها، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره‌ گذاری ابزارها باشد و نیز ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از ابزارهای پژوهش توسط پژوهشگران کنونی مقاله ارسالی محاسبه و گزارش شود. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش که این نیز جزو ابزار است؛ باید طراح، سال طراحی شیوه مداخله، اعتبار و روایی آن ذکر شود و هریک از جلسه‌های مداخله مختصر و مفید به گونه‌ای توضیح داده شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند.

روند اجرای پژوهش

در این قسمت توضیحات روشنی درباره شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن ارائه شود و شامل مطالبی درباره کسب مجوز برای اجرای پژوهش از سازمان یا دانشگاه یا مراکز مربوطه، نحوه مراحل گردآوری اطلاعات، مکان اجرای پژوهش، زمان اجرا، گروهی یا انفرادی بودن اجرای پژوهش باشد. در پژوهش‌های مداخله‌ای باید نحوه رعایت موازین اخلاقی به ویژه در مورد گروه گواه ذکر شود. در انتهای همین قسمت تعداد پرسشنامه‌های مخدوش، نقاط پرت، تعداد نمونه نهایی و روش تحلیل آماری درج شود.

یافته ها

 • یافته‌های آماری در جدول‌ها و در صورت لزوم نمودارهایی گزارش شود. جدول‌ها و نمودارها و توضیحات زیر آن‌ها به شیوه‌ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته‌ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد.
 • بایستی یافته های اصلی با توجه به مسأله و فرضیه های پژوهش ارائه شود. باید نوع تحلیل های آماری که برای آزمون هر یک از فرضیه های پژوهشی استفاد شده است، همراه با این که در هر مورد آیا تحلیل داده ها فرضیه را حمایت کرده یا نه، بیان شود.
 • آماره های استنباطی باید شامل ارزش عددی محاسبه شده آزمون معناداری آماری (برای مثال، تحلیل های واریانس یا آزمون F؛ آزمون t؛ آزمون کای دو)، درجات آزادی در تحلیل و مقدار دقیق سطح معناداری باشد.
 • آماره های توصیفی باید همیشه اندازه و جهت اثرها را نشان دهند.
 • در گزارش نتایج مداخلات بالینی سعی شود از شاخص های معناداری بالینی، علاوه بر شاخص های معناداری آماری و اندازه اثر، استفاده به عمل آید.
 • به طور کلی، واژه جدول برای جدول ها و واژه شکل برای سایر موارد (نظیر نمودار، عکس، تصویر و . . .) استفاده شود.
 • در صورت استفاده از جدول و شکل لازم است مطابق سبک APA ، عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در پایین آن درج گردد.
 • شیوه ارایه جدول ها به سبک APA باشد؛ هیچ خط عمودی در جدول موجود نباشد و صرفا سه خط افقی در جدول دیده شود، مگر آن که چند جدول با یکدیگر ترکیب شود که در این صورت با یک خط افقی جدول ها از یکدیگر جدا می شوند. نمونه آن در اغلب مقاله های لاتین به سبک APA دیده می شود.
 • جداول با سایز 11 و فاصله خطوط 1/15 با فونت B Nazanin تنظیم شده باشد.

بحث و نتیجه گیری

شامل بحث دربارة یافته‌ها و تفسیر و ارزشیابی نتایج بر اساس یافته‌های مستند و بر پایه هدف‌های پژوهش بدون تکرار مجدد سؤال‌ها، فرضیه‌ ها و اعداد و ارقام پژوهش باشد. یافته ‌ها با پیشینه‌های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین و سپس بحث جمع ‌بندی و راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش بیان و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه‌گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود و راهکارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.

تقدیر و تشکر

اگر کسانی به طور غیرمستقیم در انجام پژوهش دخالت داشته‌اند، بایستی در انتهای مقاله بدون ذکر نام اشخاص از آنان تشکر و قدردانی به عمل آید. عموماً در انتهای مقاله، نویسندگان به افراد یا سازمان هایی که به نحوی در اجرای تحقیق نقش داشته اند، اشاره می کنند. مثال های آن سازمان یا نهاد پشتیبانی مالی پژوهش، افرادی که در جمع آوری یا تحلیل داده ها ایفای نقش کرده اند، کسانی که در مصاحبه شرکت کرده اند یا به پرسشنامه ها پاسخ داده اند و موارد مشابه می باشد.

منابع

مقالات بایستی با استفاده از حداقل 20 منبع تهیه و تنظیم شود. علاوه بر این بایستی فهرست منابع کاملاً از نظر تعداد منابع و نیز اسامی مولفان آن در متن و فهرست یکسان و باهم مطابق باشد. همچنین فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش APA به شکل مثال های زیر تنظیم شود.

 

فرمت نگارش منابع:

شیوه استناد درون متنی

بر طبق آخرین نسخه رفرنس دهی APA، هنگام استناد به نویسندگان در متن، در صورت داشتن 1 یا 2 نویسنده، نام هردو نویسنده  با ذکر سال نوشته شود. درصورت وجود بیش از 2 نفر نویسنده، نام نویسنده اول نوشته شده و برای باقی نویسندگان از اصطلاح "و همکاران" استفاده شود.

در متن یک مقاله، اگر نام نویسنده بخشی از رفرنس باشد، فقط سال انتشار در پرانتز باشد. در غیر این صورت بایستی نام نویسنده و سال انتشار هردو در داخل پرانتز باشند.

مثال:

بر طبق نظر اسمیت )1998 (، فرمت APA یک قالب استنادی آسان برای زبان آموزان است.

فرمت APA یک قالب نقل قول آسان برای زبان آموزان میباشد (اسمیت، 1998).

 

نحوه استناد به انواع مختلف مقالات بر اساس تعداد نویسنده آنها

نوع نویسنده

استناد در پرانتز

استناد روایی

استناد فارسی

یک نویسنده

(Gonzalez, 2019)

Gonzalez (2019)

(محمدی، 1382)

دو نویسنده

(Gonzalez & Jones, 2019)

Gonzalez and Jones (2019)

(محمدی و اسلامی، 1382)

سه نویسنده و بیشتر

(Gonzalez et al, 2019)

Gonzalez et. al. (2019)

(محمدی و همکاران، 1382)

نویسندگان گروهی با اختصار

اولین استناد

(American Psychological Association, 2020)

American Psychological Association (APA, 2020)

-

استنادات بعدی

(APA, 2020)

APA (2020)

-

نویسندگان گروهی بدون اختصار

(University of California, 2020)

University of California (2020)

-

بدون نویسنده

(“New drug,” 1993)

از نسخه کوتاه شده عنوان استفاده کنید

-

-

 

شیوه استناد در انتهای مقالات

مقالات: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره(Issue) و دوره (Volume) شمارة صفحات.(مثل 13(3): 80-110).

کتاب(تألیف):  نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب(ترجمه):  نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار متن اصلی). عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

پایان‌نامه:‌ نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال). عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، رشته، نام دانشگاه، کشور.

پایگاه‌های اینترنتی: ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 

مثال استناد به مقالات:

حکیمی راد، الهام؛ افروز، غلامعلی؛ به پژوه، احمد؛ غباری بناب، باقر و ارجمند نیا، علی اکبر. (1392). اثربخشی برنامه های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. مجله مطالعات روان شناختی، 4(9)، 10-29.

Tannock, R., Ickowicz, A., & Schachar, R. (1995). Differential effects of methylphenidate on working memory in ADHD children with and without comorbid anxiety. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34(7), 886-896

 

مثال استناد به کتاب:

مگیار-موئی، جینا. آل. (1391). فنون روان‌شناسی مثبت‌گرا. ترجمه فرید براتی‌ سده. تهران: انتشارات رشد.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

 

مثال استناد به پایان نامه

ذوقدار مقدم، رضا. (1381). نقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصر. پایان نامه دکترا. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.

 

مثال استناد به پایگاه اینترنتی

http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good

 

*در صورت استفاده از نرم افزار اندنوت جهت رفرنس دهی، می توانید آخرین نسخه APA را از لینک زیر دریافت کنید:

https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association-7th-edition

 

فرم های تعهد نویسندگان:

لطفا جهت دریافت فرم ها روی متون زیر کلیک کنید.

1-فرم تعارض منافع (docx.)

2-فرم تعهدنامه نویسندگان (docx.)