دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش شفقت به خود بر اسناد شخصی و بهزیستی هیجانی مادران دارای کودکان استثنایی

صفحه 1-9

10.22034/jmpr.2024.16553

زهرا احمدی کاظم آبادی؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی

صفحه 11-19

10.22034/jmpr.2024.17494

گل مهر احمدی؛ امینه کاشانیان؛ نفیسه بابایی؛ نجیبه اکبرزاده امیردهی؛ عماد ایمانی راد؛ فاطمه محمدزاده


اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت به خود بر بحران هویت میانسالی و اضطراب مرگ میانسالان

صفحه 103-110

10.22034/jmpr.2024.17337

آزاده چوب فروش زاده؛ عذرا محمدپناه اردکان؛ رویا شفیع زاده؛ الهه شیروی


ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خردورزی تحصیلی (AWS-3)

صفحه 289-299

10.22034/jmpr.2024.17492

حسین نادری پور؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رسول کرد نوقابی؛ مسیب یارمحمدی واصل