اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی زارعان

روانشناسی بالینی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=F1SRyf8AAAAJ&hl=en
mostafazarean85gmail.com
041-33392098
0000-0003-3451-9292


https://simap.tabrizu.ac.ir/cv/Zarean/

سردبیر

جلیل باباپور خیرالدین

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=I82uU6wAAAAJ&hl=en
babapourjyahoo.com
041-33392097
0000-0001-9163-6386

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید محمود علیلو

استاد روانشناسی بالینی استاد، روانشناسی بالینی

alilou_647yahoo.com

دکترعباس بخشی پور رودسری

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bakhshipour
abbas_bakhshipouryahoo.com


استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

دکتر جلیل بابا پور

عضو هیئت علمی دانشگاه

babapoujyahoo.com

دکتر زینب خانجانی

روانشناسی استاد، دانشگاه تبریز

zeynabkhanjaniyahoo.com

دکتر تورج هاشمی نصره اباد

عضو هیئت علمی

jhashemiyahoo.com

دکترخلیل اسماعیل پور

مشاوره عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

khalil_smayahoo.com

دکتر احمد علی پور

روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران

aliporpnu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

www.researchgate.net/profile/Abolghasem_Yaghoobi
yaghobi41yahoo.com
31131117133

دکتر سهیلا هاشمی کوچکسرایی

روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

soheilahashemiyahoo.com
09121776709

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

f.michaeli.maneegmail.com
09122063529

دکتر فرشته باعزت

روانشناسی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه مازندران

f.baezzatumz.ac.ir
19811911111

دکتر بهروز دولتشاهی

روانشناسی بالینی دانشیار/دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

dolatshaheeyahoo.com
09122890655

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جمشید فرجی

علوم اعصاب رفتاری عضو هیئت علمی دانشگاه لث بریج کانادا

jamshid.farajiuleth.ca

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
bayramiyahoo.com
04133341133