اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور بیرامی

استاد روانشناسی یادگیری استاد، دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com
09143134470
0000 0002 5015 2585

سردبیر

دکتر تورج هاشمی

روانشناسی تربیتی استاد

tourajhashemi46tabrizu.ac.ir
041-33341133
0000-0001-7485-5186

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید محمود علیلو

استاد روانشناسی بالینی استاد، روانشناسی بالینی

alilou_647yahoo.com

دکترعباس بخشی پور رودسری

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه تبریز

abbas_bakhshipouryahoo.com

دکتر جلیل بابا پور

عضو هیئت علمی دانشگاه

babapoujyahoo.com

دکتر زینب خانجانی

روانشناسی استاد، دانشگاه تبریز

zeynabkhanjaniyahoo.com

دکتر تورج هاشمی نصره اباد

عضو هیئت علمی

jhashemiyahoo.com

دکترخلیل اسماعیل پور

مشاوره عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

khalil_smayahoo.com

دکتر احمد علی پور

روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران

aliporpnu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

www.researchgate.net/profile/Abolghasem_Yaghoobi
yaghobi41yahoo.com
31131117133

دکتر سهیلا هاشمی کوچکسرایی

روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

soheilahashemiyahoo.com
09121776709

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

f.michaeli.maneegmail.com
09122063529

دکتر فرشته باعزت

روانشناسی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه مازندران

f.baezzatumz.ac.ir
19811911111

دکتر بهروز دولتشاهی

روانشناسی بالینی دانشیار/دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

dolatshaheeyahoo.com
09122890655