فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - اخبار و اعلانات