فرایند پذیرش مقالات

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، به منظور تسریع در فرآیند ارزیابی به نکات زیر توجه نمایید. عدم توجه به این موارد موجب تأخیر در فرآیند ارزیابی و یا عدم پذیرش مقاله خواهد شد.

 • کلیه مباحث مطرح شده در مقاله با ذکر منبع و طبق فرمت فصلنامه باشد. در صورت وجود اشکال در فایل ها و عدم رعایت فرمت فصلنامه، مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد.
 • دو فرم تعهدنامه و تعارض منافع بایستی تکمیل و همراه با سایر فایل ها ارسال شود.
 • کد ارکید نویسندگان (به ویژه نویسنده مسئول) ارسال شود.
 • آدرس ایمیل نویسندگان (به ویژه نویسنده مسئول) آکادمیک (برای مثال example@tabrizu.ac.ir) باشد.
 • مقالات ارسالی برای این فصلنامه، قبلاً در نشریات یا کنفرانس های دیگر ارائه یا چاپ نشده باشند.
 • نویسنده یا نویسندگان مقاله، مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.
 • هر مقاله ارسالی، از سوی سه نفر از داوران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید نهایی داوران نباشد، مقاله مجدداً به نویسنده عودت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات، مقاله مجدداً جهت کنترل اصلاحات انجام شده، مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورتی که اصلاحات انجام شده در مرحله قبلی مجدداً مورد تأیید داوران قرار نگیرد، مقاله به نویسنده عودت داده می شود.
 • هیأت تحریریه به مقالاتی که خارج از قوانین فصلنامه باشند ترتیب اثر نخواهد داد.
 • مسئولیت حفظ حقوق دیگر نویسندگان به عهده نویسنده مسئول است و دقت نظر در این مورد ضروری است؛ زیرا پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن، اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
 • مقالات پذیرفته شده برای چاپ، عودت داده نخواهد شد.
 • هزینه داوری و چاپ مقاله مبلغ 6.000.000 ریال است. این هزینه بابت بررسی اولیه و داوری تخصصی مقالات پذیرفته شده و همچنین شامل صفحه آرایی، ویراستاری و ..... است.

 

 

فلوچارت فرآیند پذیرش مقالات