فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - فرایند پذیرش مقالات