شماره جاری: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 1-190 

2. تاثیر قصه گویی دیالکتیکی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی


4. پیش بینی دلردگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی

مسیب یارمحمدی واصل؛ محیا مهرابی پور؛ محمدرضا ذوقی پایدار


8. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین در شرف طلاق

خدامراد مومنی؛ صمد عزیزی؛ نرگس محمد نجار؛ علی احمدیان؛ بهزاد تقی پور؛ پرسا سراج محمدی


9. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی بیماران پیوند کبدی

رسول زارع زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ سید محمود طباطبائی؛ علی نقی اقدسی