دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 1-318 
بررسی رابطه ترومای کودکی و احساس خشم با میزان افسردگی در افراد بالای 18 سال شهر تهران

صفحه 74-81

10.22034/jmpr.2022.15080

مصطفی حسن اصفهانی؛ احمد برجعلی؛ ابوالفضل قدمی؛ محمد کریمی؛ محدثه اکبری