اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

3 استاد دانشگاه تبریز

4 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

5 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بود. در راستای این هدف از جامعه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد ۶۰ نفر به شیوه خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش (۳۰ نفر) و گروه کنترل (۳۰ نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند به نحوی که گروه آزمایش طی ۱۵ جلسه در معرض آموزش اخلاق شهروندی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ا‌‌ی را دریافت ننمودند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری از پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین، استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد آموزش اخلاق شهروندی در بهبود کفایت اجتماعی و مؤلفه های آن، اثربخش است(05/0≥p). مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که اخلاق شهروندی پیش نیاز سازگاری با تغییرات اجتماعی بوده و زمینه ساز شکل گیری رفتارهای مطلوب اجتماعی است به نحوی که فرد با برخورداری از آموزه های اخلاق شهروندی قادر به بهبود روابط اجتماعی و تضمین سلامت روانشناختی میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of citizenship ethics education on social competence in Ardebil high school girl students

نویسندگان [English]

  • samaneh khaleghi 1
  • azra ghaffari 2
  • touraj hashemi 3
  • mansour bayrami 4
  • Somayyeh Taklavi 5
1 ph.d student ,edocational psychology,azad islamic university,ardabil
2 Ph.D, Assistant professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 University of Tabriz
4 ph.D ,psychology,University of tabriz
5 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Humanities, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Citizenship ethics is one of the essentials of modern life and its objective realization in the personal and social life shapes the development of social skills and competence and improvement of interpersonal relationships. Therefore, the purpose of the present study was to determine the effectiveness of citizenship ethics education on social competence, responsibility, empathy and problem solving ability in Ardebil high school girl students in the academic year 1-5. To this end, 2 high school girl students in Ardebil city in the academic year 2-5 were selected by multistage cluster sampling method and divided into experimental (n = 4) and control (n = n) groups. Subjects were randomly assigned so that the experimental group was exposed to citizenship ethics training for three sessions and the control group received no intervention. To measure the variables studied in two stages of pre-test, post-test and follow-up, Prendin Social Adequacy Questionnaire, Di Zorilla Social Problem Solving Questionnaire and California Social Behavior Questionnaire were used. Data analysis showed that citizenship ethics training is effective in improving social competence and its components, social problem solving ability, commitment, responsibility and altruism (p≥0.05). Based on the findings, it can be concluded that citizenship ethics is a prerequisite for adapting to social change and underpins the formation of socially desirable behaviors so that individuals with citizenship ethics can improve social relationships and ensure psychological health.
Keywords: Citizenship Ethics, Social Adequacy, Social Problem Solving, Commitment, Kindness, Responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Ethics
  • Social Adequacy
  • Responsibility