مقایسه اثربخشی روان درمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری بر علایم وسواسی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

5 مرکز تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثربخشی روان درمانی معنوی و شناختی رفتاری بر علایم وسواسی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی بود.این پژوهش از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 69 بیمار غیر بستری مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی بیمارستان روزبه درسال 1398، به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه درمان شناختی رفتاری، درمان معنوی و گروه کنترل تقسیم شدند. افراد گروه های آزمایشی در 12 جلسه روان درمانی شرکت کردند. قبل و بعداز مداخلات ، هر سه گروه پرسشنامه های وسواس فکری عملی ییل براون و سلامت معنوی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS21 و روش کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد که درمان شناختی-رفتاری و درمان معنوی در کاهش وسواس فکری و عملی موثر بودند و در هر دو بعد وسواس فکری و عملی، درمان معنوی موثرتر از درمان شناختی-رفتاری بود. در رابطه با سلامت معنوی نیز هر دو درمان به یک اندازه در افزایش سلامت مذهبی و سلامت وجودی موثر بودند و تفاوتی میان این دو درمان مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Spiritual Psycho Therapy and Cognitive Behavior Therapy on Obsessive Symptoms and Spiritual Health in Patients with Obsessive Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Mahmoud najafi 1
  • Somayeh Alimadadi 2
  • Mohammad.Reza Mohammadi 3
  • Isaac Rahimian Boogar 4
  • Maryam Salmanian 5
1 lecturer Professor Department of Clinical Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
2 , Department of clinical psychology, Psychology & Educational Sciences Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
3 Psychiatry and Psychology Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Department of clinical psychology, Psychology & Educational Sciences Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
5 Psychiatry and Psychology Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the efficacy of Spiritual and Cognitive Behavior Psycho Therapy on Obsessive Symptoms and Spiritual Health in Patients with Obsessive Compulsive Disorder.This research was pretest‐posttest semi‐experimental with control group and one month follow-up. 69 non-hospitalized adult patients with Obsessive-Compulsive Disorder in Roozbeh Hospital in 2019 were selected voluntary and divided randomly in three groups cognitive- behavioral therapy, spiritual therapy and control groups. Empirical groups members participated in 12 sessions psychotherapy. Before and after interventions and follow up stages, three groups completed Yale Brown Obsession Compulsion and spiritual health questionnaires. The data were analyzed by SPSS 21 software and covariance analysis method. The results showed that cognitive-behavioral therapy and spiritual therapy were effective in reducing obsessive-compulsive Symptoms and in both dimensions of obsession and compulsion, spiritual therapy was more effective than cognitive-behavioral therapy. Regarding spiritual health, both treatments were equally effective in increasing religious health and existential health, and no difference was observed between the two treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive Compulsive Disorder
  • Spiritual Psycho Therapy
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Obsessive Symptoms
  • Spiritual Health.