دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، شهریور 1401 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های مقابله‌ای و استرس ادراک شده زنان نابارور

صفحه 25-33

10.22034/jmpr.2022.15280

علی احمدیان؛ بهزاد تقی پور؛ محسن علیرضایی حور؛ نرگس سبزی؛ سیده مرضیه داودی؛ مریم میرزاپور بین کلایی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خشم بالینی

صفحه 141-149

10.22034/jmpr.2022.15270

علی رضایی شریف؛ سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ عباس حبیب زاده؛ مهدی بیکی


بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور

صفحه 189-197

10.22034/jmpr.2022.15279

سمانه شاهی صنوبری؛ مجید معینی زاده؛ حمید رضا آقا محمدیان شعرباف؛ اعظم نوفرستی