روابط ساختاری عامل های شخصیتی و کارکردهای خانوادگی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان با واسطه گری سرمایه روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه با پیش بینی افکار خودکشی با توجه به عامل های شخصیتی و کارکردهای خانوادگی در بین دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاههای تبریز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی به روش مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر تبریز بودند. نمونه انتخابی شامل 240 نفر از بین جامعه آماری مورد نظر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سرمایه‌های روان‌شناختی، پرسشنامه افکار خودکشی بک. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که عامل های شخصیت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی سرمایه های روانشناختی توانایی پیش بینی افکار خودکشی را دارد اما کارکرد خانواده فقط به صورت مستقیم توانست افکار خودکشی را پیش بینی نماید. بنابراین افکار خودکشی متاثر از عامل های شخصیت و کارکرد خانواده می باشد. بر این اساس مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. از این یافته میتوان برای طراحی مداخله و رویکرد جامع کاهش آسیب های روانشناختی و خودآسیب رسان در جامعه دانشجوئی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural relationships of personality factors and family functions in predicting students' suicidal thoughts with the mediation of psychological capital.

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Farshiagdam 1
  • Mansour Bayrami 2
  • Mostafa Zarean 3
  • Jalil Babapour Kheiroddin 2
  • Touraj Hashemi Nosratabad 2
1 Ph.D student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the mediating role of psychological capital in predicting suicidal thoughts with regard to personality factors and family functions among students studying in Tabriz universities. The current study is a type of correlation studies using the structural equation modeling method. The statistical population of this research was all the students of the universities of Tabriz city. The selected sample consisted of 240 people from among the target statistical population, who were selected by available sampling method. The research data collection tools are: Big Five Personality Factors Questionnaire, Family Performance Measurement Scale and Psychological Capitals Questionnaire, Beck Suicidal Thoughts Questionnaire. Statistical analysis of data was done using SPSS and AMOS software. The findings of the research showed that personality factors both directly and indirectly through the mediating role of psychological capital have the ability to predict suicidal thoughts, but family functioning could only directly predict suicidal thoughts. Therefore, suicidal thoughts are affected by personality factors and family functioning. Based on this, the final research model had a good fit. This finding can be used to design an intervention and a comprehensive approach to reduce psychological and self-injurious injuries in the student community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "suicidal thoughts"
  • "personality factors"
  • " family functioning"