دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1403 
اثربخشی زوج‌ درمانی رفتاری-هیجانی–عقلانی بر باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طلاق

صفحه 11-20

10.22034/jmpr.2024.14924

سکینه عباسی بورندرق؛ معصومه آزموده؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید داوود حسینی نسب


اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر برون‌گرایی و روان رنجورخویی دانش‌آموزان ناشنوا

صفحه 262-271

10.22034/jmpr.2023.56210.5539

مرضیه سروی؛ علی غنائی چمن آباد؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ فاطمه غنائی چمن آباد