دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1403 
اثربخشی زوج‌ درمانی رفتاری-هیجانی–عقلانی بر باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طلاق

10.22034/jmpr.2024.14924

سکینه عباسی بورندرق؛ معصومه آزموده؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید داوود حسینی نسب


اثر بخشی روان درمانی بدنی بر برون گرایی و روان رنجورخویی دانش آموزان ناشنوا

10.22034/jmpr.2023.56210.5539

مرضیه سروی؛ علی غنائی چمن آباد؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ فاطمه غنائی چمن آباد