اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر مشکلات هیجانی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22034/jmpr.2023.54532.5323

چکیده

براساس مطالعات قبلی عوامل مختلفی بر مشکلات هیجانی مؤثر هستند که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس از جمله آنهاست. این پژوهش به منظور اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر مشکلات هیجانی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر ارومیه جامعه آماری را تشکیل می‌داد؛ که از آن 30 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شد و در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه توانمندی و مشکلات گودمن (1997) استفاده شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس را دریافت نمود ولی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس موجب کاهش مشکلات هیجانی دانش آموزان شده و این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است (0/01>P). نتیجه اینکه، آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یک روش مؤثر در کاهش مشکلات هیجانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Reduction Stress-Based Mindfulness Training on Emotional Problems of Students

نویسندگان [English]

  • Sara Moradi 1
  • Mansour Bayrami 2
  • Touraj Hashemi Nosratabad 2
  • Somayyeh Taklavi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Based on previous studies, various factors including the mindfulness-based stress reduction training can affect emotional problems. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the mindfulness-based stress reduction training on emotional problems of students. This was a quasi-experimental study with pretest and posttest design with control group. The statistical population of this study consisted of all high school students of the first grade of Urmia city, 30 of which were selected by random cluster sampling and assigned to two experimental groups (15 student) and control (15 student). The data were collected using the Goodman Problems Questionnaire (1997). The subjects in the experimental group received 8 sessions of mindfulness-based stress reduction training but the control group did not receive any intervention. For analyzing the data, univariate analysis of covariance was used by SPSS software. Results showed that mindfulness-based stress reduction training reduced student's emotional problems and this effectiveness has continued in the follow-up stage(P <0.01). Therefore, the mindfulness-based stress reduction training is an effective way to reduce emotional problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Based on Stress Reduction
  • Emotional Problems
  • Students