مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) افراد وابسته به مصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان. ایران

3 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی(استرس، اضطراب و افسردگی) افراد وابسته به مصرف مواد انجام شد. روش پژوهش، شبه ‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و جامعة آماری کلیه افراد وابسته به مصرف مواد شهرستان سمنان در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، 75 نفر با توجه به ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش1 (درمان شناختی- رفتاری)، گروه آزمایش 2 (درمان فراشناختی) و یک گروه گواه جایگذاری شدند. ابزار پژوهش، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) بود. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام شد. یافته‌ها نشان دادند هر دو مداخله در بهبود پریشانی روانشناختی در افراد وابسته به مواد مؤثر واقع شدند. همچنین بین اثربخشی دو درمان، تفاوت معنادار نبود (01/0p<). باتوجه به نتایج پژوهش می‌توان از درمان شناختی- رفتاری و فراشناختی جهت ارتقای سلامت روان افراد وابسته به مواد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and metacognitive therapy on psychological distress (stress, anxiety, and depression) in drug addicts

نویسندگان [English]

  • mohammad elahi 1
  • Mahmood Najafi 2
  • mohammadali mohammadifar 3
1 Dept. of Psychology, Islamic Azad University, Semnan Branch,, Semnan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 , Dept. of Educational sciences, Faculty of Psychology &amp; Educational sciences, Semnan university, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive-behavioral(CBT) therapy and metacognitive therapy(MCT) on psychological distress (stress, anxiety and depression) in drug addicts. The research method was a quasi-experiment with pre-test and post-test control group and the statistical population were all drug addicts in Semnan city in the year 2021. Participants were assigned by random sampling into three groups, two experimental groups(cognitive- behavioral therapy and metacognitive therapy) and one control group. The research tool was Laviband and Laviband (1995) depression, anxiety and stress scale. Data analysis was done by multivariate covariance analysis. The findings showed that both interventions were effective in improving psychological distress in drug dependent people. Also, there was no significant difference between the effectiveness of the two treatments (p<0.01). According to the results of the research, cognitive-behavioral therapy and meta-cognitive therapy can be used to improve the mental health of substance dependent people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral therapy
  • metacognitive therapy
  • psychological distress