دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1398 
اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 151-167

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر