دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، خرداد 1398، صفحه 1-357 
بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی)

صفحه 155-180

زهرا رمضانی؛ کیومرث بشلیده؛ نجمه حمید؛ سیدعلی مرعشی؛ سیداسماعیل هاشمی


تحلیل عاملی تأییدی و پایایی نسخه فارسی مقیاس منبع کنترل ورزشی کودکان

صفحه 253-274

ولی‏ اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ فاطمه صدیقی فاروجی


رابطه بین راهبردهای مقابله مذهبی و تاب‌آوری با رضایت زناشویی

صفحه 317-331

شهروز نعمتی؛ علی ایمان‌زاده؛ ناصر فروهی؛ محمد مهدوی؛ حسین افشین