دوره و شماره: دوره 14، شماره 54.2، شهریور 1398 (ویژه نامه اولین کنگره دوسالانه)