دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، شهریور 1400، صفحه 1-190 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین در شرف طلاق

صفحه 18-31

خدامراد مومنی؛ صمد عزیزی؛ نرگس محمد نجار؛ علی احمدیان؛ بهزاد تقی پور؛ پرسا سراج محمدی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی بیماران پیوند کبدی

صفحه 109-122

رسول زارع زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ سید محمود طباطبائی؛ علی نقی اقدسی


اثربخشی قصه گویی دیالکتیکی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی

صفحه 178-191

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی