رابطه خودارزیابی مرکزی و خودناتوان‌سازی تحصیلی با واسطه هیجان‌های تحصیلی: مدل‌یابی ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه شیراز

2 دانشیار رشته روان‌شناسی تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه شیراز

3 استاد رشته روان‌شناسی تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی/دانشگاه شیراز

4 دانشیار رشته روان‌شناسی تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودارزیابی مرکزی و خودناتوان‌سازی تحصیلی با واسطه‌ی هیجان‌های تحصیلی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 99-98 بودند که از بین آن‌ها 315 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین‌ترتیب که ابتدا از بین دانشکده‌های دانشگاه شیراز شش دانشکده به طور تصادفی انتخاب شد، سپس از هر دانشکده دو گروه آموزشی و در مرحله بعد از هر گروه آموزشی یک کلاس به تصادف انتخاب گردید که در مجموع ۱۲ کلاس انتخاب شد، مجموع دانشجویان حاضر در کلاس‌ها نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزارهای پژوهش، مقیاس خودارزیابی مرکزی (جاج و دیگران، 2003)، پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی (پکران و دیگران، 2002) و مقیاس خودناتوان‌سازی تحصیلی (شوینگر و استینسمیر-پلستر، 2011) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شد. یافته‌ها مؤید تأثیر مستقیم خودارزیابی مرکزی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی (001/0P=) ، خودارزیابی مرکزی بر هیجان‌های تحصیلی (001/0P=) و هیجان‌های تحصیلی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی (05/0P=) بود و همچنین، خودارزیابی مرکزی به طور غیرمستقیم و با واسطه هیجان‌های تحصیلی (02/0P=)، خودناتوان‌سازی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، ارتقاء سطح عزت‌نفس، خودکارآمدی و منبع کنترل دورنی ، احساس خودارزشی را به همراه دارد و زمینه‌ساز تجربه بیشتر هیجان‌های مثبت امید و غرور است که همین امر تمایل به استفاده از راهبرد خودناتوان‌سازی تحصیلی را کاهش می‌دهد. توجه به این امر می‌تواند پیشنهادهایی در موقعیت تحصیلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Core Self-Evaluation and Academic Self-Handicapping with Mediation of Academic Emotions: Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Neda Sabzi 1
  • Masoud Masoud Hossein Chari 2
  • Bahram Jowkar 3
  • Farhad khormaee 4
1 PhD student/Shiraz University
2 Associate Professor/ Educational Psychology/ Shiraz University
3 Professor/ Educational Psychology/ Shiraz University
4 Associate Professor/ Educational Psychology,/Shiraz University
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the relationship between core self-evaluation and academic self-handicapping through mediating of academic emotions. The research method was a descriptive correlational and structural equation modeling. The statistical population consisted of first year undergraduate students of Shiraz University in the academic year of 1398-99 from which 315 of them were selected by multistage cluster sampling. Thus, first, six faculties were randomly selected among the faculties of Shiraz University, then two departments were selected from each faculty, and in the next stage, one class was randomly selected from each department, and a total of 12 classes were selected. All students present in the classes formed the research sample. The research instruments were core self-evaluation scale (Judge et al, 2003), academic emotions questionnaire (Pekrun et al, 2002) and self-handicapping scale (Schwinger and Stiensmeier-Pelster, 2011). Data analysis was performed using AMOS software. The results indicated direct effects of core self-evaluation on academic self-handicapping (P=0/001), core self-evaluation on academic emotions (P=0/001) and academic emotions on academic self-handicapping (P=0/05). In addition, core self-evaluation predicted academic self-handicapping indirectly and through academic emotions (P=0/02). According to the results of the present study, improving self-esteem, self-efficacy and internal locus of control is a source of self-worth and provides the basis for experiencing more positive emotions such as hope and pride, which reduces the tendency to use the strategy of academic self-handicapping. Considering this can have suggestions in the academic context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core self-evaluation
  • academic emotions
  • academic self-handicapping