رابطه پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی با قلدری دانش‌آموزان با نقش میانجی همدلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی با قلدری دانش‌آموزان با نقش میانجی همدلی بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای (پس-رویدادی) بود. جامعه آماری پژوهش، همه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول شهرستان بویین‌زهرا در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه آماری شامل 247 دانش‌آموز بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری، پرسشنامه قلدری ایلی‌نویز (2001)، مقیاس خود-گزارشی شایستگی اجتماعی جانتیلا و همکاران (2006)، مقیاس برداشت دانش‌آموز از پیوند با مدرسه اسپرینگر و همکاران (2009) و مقیاس همدلی ریچاد و همکاران (2017) بودند. مدل فرضی پژوهش با تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار Lisrel 8.50آزمون شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که پیوند با مدرسه، شایستگی اجتماعی، و همدلی بر قلدری اثر مستقیم دارند. همچنین شایستگی اجتماعی بر همدلی اثر مستقیم و بر قلدری به واسطه همدلی اثر غیرمستقیم دارد. اما پیوند با مدرسه بر همدلی اثر مستقیمی ندارد، همچنین داده‌های بدست آمده نشان می‌دهد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. با توجه به این یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش قلدری دانش‌آموزان، در کنار آموزش همدلی به این گروه از دانش‌اموزان، به رشد شایستگی اجتماعی آنان توجه نموده و در راستای بهبود پیوند آنان با مدرسه تلاش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between School Bonding and Social Competence with Student Bullying by the Mediating Role of Empathy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darzi 1
  • Abolghasem Yaghoobi 2
  • khosro rashid 3
1 PhD student in Educational Psychology, Bu Ali Sina University of Hamadan
2 Professor, Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between school bonding and social competence with students’ bullying by the mediating role of empathy. The research method was causal-comparative (ex-post facto). The statistical population of the study was all male and female high school students in Buinzahra city in the academic year of 2019-2020. The statistical sample consisted of 247 students who were selected by multi-stage cluster sampling method. The research instruments were Illinois Bullying Questionnaire (2001), Jantila et al. Social Competence Self-Report Scale (2006), Springer et al. Student Relationship Scale (2009), and Richard et al. Empathy Scale (2017). The hypothetical model of the research was tested by path analysis using Lisrel 8.50 software. Findings indicated that school bonding, social competence, and empathy have direct effect on bullying. Moreover, social competence have direct effect on empathy, and indirect effect on bullying through empathy. Besides, school bonding does not have a any direct effect on empathy. However, the results show that the proposed model has goodness of fit. According to findings, it is suggested that in designing and implementing student bullying reduction programs, in addition to teaching empathy to the students, paying attention to the development of their social competence and school bonding in necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • School bonding
  • Social Competence
  • empathy