نقش ابعاد مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش ‏بینی نشانه‏ های اختلالات شخصیت خوشه C

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد نابهنجار شخصیت مطرح شده در مدل جایگزین اختلالات شخصیت در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه c انجام شد. بدین منظور400 نفر از دانشجویان دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان و دانشگاه پیام نور اسکو به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و علاوه بر اطلاعات دموگرافیک، به پرسشنامه‌های فرم کوتاه نسخه بزرگسالان پرسشنامه شخصیت DSM-5 (PID-5-BF) و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III) پاسخ دادند. داده‌های پرسشنامه میلون پس از تحلیل توسط نرم افزار میلون نهایتا به تعداد 356 نفر با استفاده از رو‌ش‌های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس همبستگی نشان داد که تمام ابعاد نابهنجار شخصیت با اختلالات شخصیت وابسته و اجتنابی رابطه معنادار داشتند اما برای اختلال شخصیت وسواسی- جبری صرفا بعد مهارگسیختگی با این اختلال ارتباط منفی معنادار داشت. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز حاکی از این بود که ابعاد مهارگسیختگی و روان‌پریش‌خویی بصورت مثبت و معنادار، اختلال شخصیت اجتنابی را و ابعاد عاطفه-منفی، مهارگسیختگی و روان‌پریش‌خویی به‌صورت مثبت و معنادار، اختلال شخصیت وابسته و در نهایت ابعاد عاطفه‌منفی و گسلش بصورت مثبت و مهارگسیختگی بصورت منفی، اختلال شخصیت وسواسی - جبری را پیش‌بینی می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders (AMPD) Dimensions in Prediction of Cluster C Personality Disorders Symptoms

نویسندگان [English]

  • pooneh arvaneh 1
  • reza abdi 2
  • Gholamreza Chalabianlou 3
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 Departmwnt of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the the role of abnormal personality dimensions proposed DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders predicting in the symptoms of cluster C personality disorders. For this purpose, 400 students of Shahid Madani University of Azerbaijan and Payame Noor osco University were selected by multistage cluster random sampling and In addition to demographic information, they completed Adult short form questionnaires Personality Questionnaire DSM-5 (PID-5-BF) and Millon Clinical Multiaxial Inventory 3 (MCMI-III). The data After analyzing Milon's questionnaire by Milon's software and elimination of confused questionnaires, finally, 356 individuals were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and Simultaneous regression analysis. The results of correlation matrix analysis showed that all abnormal personality dimensions were significantly correlated with dependent and avoidant personality disorders But for obsessive-compulsive personality disorder, only disinhibition was negatively associated with this disorder . The results of simultaneous regression analysis also showed that the dimensions of antagonism , disinhibition and psychoticism were positive and significant, predicted avoidant personality disorder, and negative affectivity, dsinhibition and psychoticism dimensions were positive and significant, predicted Dependent personality disorder and ultimately negative affectivity and detachment dimensions, were positive and significant and negative disinhibition predicted obsessive-compulsive personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster C Personality Disorders، Alternative Model
  • Abnormal Personality Dimensions