نقش منزلت‌های هویت تحصیلی و ادراک فعالیت های کلاسی در پیش بینی جهت‌گیری اهداف تسلطی و عملکردی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش منزلت‌ هویت تحصیلی و ادراک فعالیت‌های کلاسی در پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف تسلطی و عملکردی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 در سال تحصیلی 99-1398 در شهرستان تبریز بودند که از این جامعه، تعداد 190 نفر دانش‌آموز بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اهداف پیشرفت میگدلی و همکاران (1988)، منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، ادراک از فعالیت‌های کلاسی جنتری و همکاران (2002) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های ادراک از ساختار کلاس علاقه، چالش، انتخاب و لذت، با جهت‌گیری هدف تسلطی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین جهت‌گیری تسلطی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و بین جهت‌گیری تسلطی با هویت دیررس و دنباله‌رو رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از طرفی بین مؤلفه‌های ادراک از ساختار کلاس علاقه، چالش و انتخاب با جهت‌گیری هدف عملکردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین جهت‌گیری هدف عملکردی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و معنادار و با هویت دنباله‌رو رابطه منفی و معناداری دارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ادراک از ساختار کلاس درس، منزلت‌های هویت تحصیلی قادرند تغییرات جهت‌گیری هدف تسلطی و عملکردی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کنند؛ بنابراین ادراک فعالیت‌های کلاسی و هویت تحصیلی نقش مهمی در جهت‌گیری اهداف یادگیری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of dignity of academic identity and perceptions of classroom activities in predicting the orientation of mastery and function goals students

نویسنده [English]

  • Ramin Habibi kaleybar
assistant professor of Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the dimensions the Role of dignity of academic identity and perceptions of classroom activities in predicting the orientation of mastery and function goals students. The statistical population consisted of male high school students in District 4 in Tabriz in the academic year of 2019-2020. From this population, 197 students were selected based on Krejcie and Morgan table using multistage cluster sampling. Data were collected using the Migdeli et al. (1988) Progress Goals Questionnaire, academic identity status, and Isaacson (2008), Perceptions of Classroom Activities Gentry and et al. (2002). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis in SPSS software. The results showed that there is a positive and significant relationship between the components of perception of class structure of interest, challenge, choice and enjoyment with mastery goal orientation.There was a positive and significant relationship between mastery orientation with successful and confused identity, and a negative and significant relationship between mastery orientation with late and successive identity. On the other hand, there was a positive and significant relationship between the components of perception of class structure, interest, challenge, and choice with functional goal orientation. Also, functional goal orientation has a positive and significant relationship with successful and confused identity and negative and significant relationship with sequential identity. On the other hand, the results of regression analysis showed that the variables of perception of classroom structure, academic identity status can predict changes in students' mastery and performance goal orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of classroom activities
  • Degrees
  • Mastery goal orientation
  • Functional goal orientation