اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین در شرف طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه مشاوره، دانشجوی دکترای مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 گروه روانشناسی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.

4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

5 گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

6 گروه روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش سطح دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین در شرف طلاق بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود که بر روی زنان مراجعه‌کننده به مرکز مداخله در بحران منطقه 2 تهران انجام شد. با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج 30 نفر زن واجد شرایط ورود به مطالعه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از شروع آموزش، از هر دو گروه پیش‌آزمون گرفته شد و از آنان درخواست شد تا مقیاس‌های دلزدگی زناشویی پایینز و نارسایی هیجانی تورنتو را تکمیل نمایند. سپس گروه آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت. جلسات آموزش برای گروه آزمایش به‌صورت هفته‌ای یک جلسه (60 دقیقه) و به مدت 8 جلسه برگزار شد. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش نمرات دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زنان در معرض طلاق معنی‌دار بوده است (P≤0/001). یافته‌های این پژوهش در مجموع حاکی از اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش دلزدگی زناشویی و نارسایی هیجانی زوجین در شرف طلاق است. اجرای چنین جلساتی در مراکز مداخله در بحران و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Emotion Regulation on Reducing Marital Burnout and Couple Alexithymia on the Verge of Divorce Couples

نویسندگان [English]

  • KHODAMORAD momeni 1
  • samad azizi 2
  • Narges Mohammad Najjar 3
  • ali ahmadian 4
  • behzad taghipuor 5
  • parisa serajmohamadi 6
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University of Kermanshah
2 Department of counseling, Ph.d student rehabilitation counseling, university of social welfare and rehabilitation scieencess, Tehran, Iran.
3 Department of psychology, MA General Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
4 Department of psychology, Ph.D. student of psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
5 Ph.d student Psychology, Faculty of Education and psychology, University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran.
6 Department of psychology, MA clinicall Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Ardabil, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Teaching Emotion Regulation on Reducing Marital Burnout and Couple Alexithymia on the Verge of Divorce Couples. The study was of a semi-experimental type with pre-test post-test with control group that was conducted on women referred to the intervention center in the 2nd District of Tehran. Using the criteria for entry and exit, 30 women eligible for inclusion in the study were selected by available sampling method and were randomly assigned to two experimental and control groups. Before the beginning of the training, both groups received a pretest and asked to complete the scales of Pines (1996) marital distress and Toronto (1994) Alexithymia. The experimental group was then trained to set up excitement. The training sessions for the experimental group were held weekly in one session (60 minutes) and held for 8 sessions. After the end of the sessions, both groups were subjected to post-test. Data analysis was performed using one way covariance analysis.The results of covariance analysis indicated that Teaching Emotion Regulation Based on Gross Model on Reducing Marital Burnout and Alexithymia of Couple were significantly (P≤0.001). The findings of this study indicate the effectiveness of emotional regulation training on Reducing Marital Burnout and women's Alexithymia on the Verge of Divorce Couples. Implementation of such meetings is recommended at intervention centers in crisis and social worker clinics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation
  • Marital Burnout
  • Alexithymia
  • divorce