دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 1-250 
اعتباریابی متقاطع مدل صفات پنج گانه تاریک شخصیت

صفحه 95-110

رحیم یوسفی؛ عزت اله احمدی؛ افسانه میرزازاده