تاثیر قصه گویی دیالکتیکی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
زمینه: یکی از مهارت هایــــــی که در عصر اطلاعات، دانش آموزان باید داشته باشند حس پرسشگری و کنجکاوی است. پرورش این مهارت در دانش آموزان یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت محسوب می شود.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای برنامه قصه گویی دیالکتیکی بر بهبود مهارت پرسشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ارومیه پرداخته است.
روش : این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانـــش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 98-97 بوده است . از بین مدارس شهر ارومیه دومدرسه (از یک مـــدرسه یک کلاس 30 نفری به عنوان گروه آزمایش و از مدرسه دیگر یک کلاس 30 نفری به عنوان گروه کنترل) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در یکی از کلاسها در ساعت مربوط به درس انشــــاء آموزش سنتی انجـــــــام شد و در کلاس دیگر در ساعت مربوط به همین درس قــــصه گویی دیالتیک اجرا شد برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه چند بعدی بک و جی ساپ استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شد.
یافته ها: . نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه قصه گویی دیالکتیکی در بهبود پرسشگری دانش آموزان مؤثر است.
نتیجه گیری: آموزش قصه گویی با روش دیالکتیک در بهبود مهارت تفکر پرسشگری دانش آموزان نقش مهمی دارد. این روش آموزشی می تواند در مدارس کشور برای پرورش مهارت پرسشگری دانش آموزان مورد استفاده معلمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Dialectical Storytelling on Elementary Students Questioning Skills

نویسندگان [English]

  • fatemeh pouramirrazdari 1
  • rahim badri 2
  • shahram vahedi 3
1 university
2 university of tabriz
3 tabriz university
چکیده [English]

Abstract
Background: One of the skills that students should possess in the information age is the sense of
questioning and curiosity. Developing this skill among students is one of the important goals of education.
Objective: The present study investigated the effect of a dialectical storytelling program on improving the questioning skills of elementary school students in Urmia.
Method: This study was a quasi-experimental pre-test and post-test with control group .The statistical population of this study consisted of elementary school students of Urmia city in academic year 97-98. Two schools were selected from the schools of Urmia city (one school with a class of 30 students the experimental group and another school with a class of 30 students the control group) by purposeful sampling. In one of the classes in the lesson of the traditional teaching essay lesson, the other in the lesson of the same lesson in dialectical story telling. The Multidimensional Nature OF Qu’est Motivation scale was used for data collection. The data Were analyzed using covariance analysis.
Results: The data were analyzed using covariance analysis. The results showed that dialectical storytelling program is effective in improving students questioning.
Conclusion: Dialectical storytelling training plays an important role in improving students questioning thinking skills. This teaching method can be used by teachers in schools in the country to develop students questioning skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storytelling skills
  • Questioning skills
  • students