پیش بینی دلردگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف مطالعه پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افرادی که در سال 1398 برای حل مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره شهر همدان مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل 210 نفر بود که به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز، پرسشنامه طرحواره عشق و پرسشنامه جهت گیری اهداف زناشویی کانزاس بود. تحلیل داده ها نشان داد بین فرسودگی زناشویی با جهت گیری اهداف زناشویی و طرحواره عشق ایمن رابطه منفی و بین فرسودگی زناشویی با طرحواره عشق کناره گیر، بی ثبات و غیرجدی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین نتایج داده ها حاکی بود که بین جهت گیری اهداف زناشویی با طرحواره های عشق کناره گیر، بی ثبات و غیرجدی رابطه منفی و بین جهت گیری اهداف زناشویی با طرحواره عشق ایمن رابطه مثبت وجود داشت. بنابراین نتایج این پژوهش حاکی است که طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی بر زندگی زناشویی زوجین مؤثر است، پس استفاده از این نتایج می تواند برای پیشگیری و درمان فرسودگی زناشویی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of marital burnout based on types of the love schema and marital Goals Orientation

نویسندگان [English]

  • Mosayeb Yaarmohammadi vasel 1
  • mahya mehrabi pour 2
  • Mohammad Reza Zoghipaidar 3
1 Associate Professor of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali sina university, Hamedan
2 M.A in Psychology, Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Bu-Ali sina University
چکیده [English]

The aim of this study was to predict marital burnout based on different types of love schemas and marital goals orientation. The method of study was descriptive-correlational. The statistical population includes all people who to solve marital problems referred to counseling centers in Hamadan city. The sample consisted of 210 subjects who were selected as purposive and available sampling. Data were collected using Piens marital burnout questionnaire, love schemas inventory, Kansas marital Goals Orientation questionnaire. The analysis of the results showed negative correlations were between marital burnout with marital goals orientation and secure love schema and positive correlations were observed between marital burnout and with Skitish, Fickle and Casual love schemas (P < 0.05). The results revealed negative correlations were between marital goals orientation with skitish, fickle and casual love schemas and positive correlations were observed between marital goals orientation with secure love schemas (P < 0.05). The results of this study indicate that love schemas and the marital goals orientation affected the married life of the couple. Therefore, The use of these results can be useful for the prevention and treatment of marital burnout

کلیدواژه‌ها [English]

  • the marital burnout
  • love schemas
  • marital Goals Orientation