اثربخشی کلاس وارونه بر نگرش، درگیری، و عملکرد دانشجویان در درس تولید محتوای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی طراحی کلاس وارونه بر نگرش، درگیری و عملکرد دانشجویان در درس تولید محتوای الکترونیکی انجام گرفت. بدین منظور از طرح نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل) استفاده شد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تبریز در درس تولید محتوای الکترونیکی در نیمسال اول سال‌تحصیلی 1398-1397 بودند که به‌طور تصادفی در دو گروه 24 نفری آزمایش و کنترل گمارده شده‌اند. گروه آزمایش مهارت"تولید محتوای الکترونیکی از طریق نرم‌افزار استوری‌لاین" را براساس روش کلاس وارونه آموزش دیدند و گروه کنترل آموزش این مهارت را براساس روش آموزش متداول دریافت کردند. دوره‌های آموزش به مدت 12 جلسه در سایت کامپیوتری اجرا شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد سنجش نگرش و درگیری، و پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد استفاده شد. پایایی دو ابزار استاندارد با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.86 و 0.89 محاسبه شد و پایایی ابزار سنجش عملکرد با استفاده از ضریب توافق مصححان 0.82 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تی دو گروهی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره، تحلیل کواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کاربست کلاس وارونه به نگرش مثبت دانشجویان به دوره آموزش موضوع عملی می‌انجامد، و درگیری و عملکرد آنان را در دوره افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instructional Design for a Flipped classroom, Implementation, and Assessment of its effectiveness on students' Attitudes, Engagement, and Performance in Electronic Content Production Lesson

نویسنده [English]

  • kiumars taghipour
university of tabriz
چکیده [English]

The purpose of current study was to evaluate the effectiveness of Flipped classroom design on students' attitude, engagement and performance in e-content production lesson. A semi-experimental design (pretest-posttest with control group) was used for this purpose. The study population consisted of all educational science students of University of Tabriz in the electronic content production lesson in the first semester of the academic year 2018-2019. They were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group trained the skill of "producing of electronic content through storyline software" based on the flipped classroom method and the control group received this skill based on the conventional instruction method. The instructional sessions conducted for 12 sessions on the computer site. Data collected by standard questionnaires of attitude and engagement, and a researcher-made questionnaire of performance measurement. Reliability of two standard tool calculated by Cronbach's alpha coefficient as 0.86 and 0.89, respectively. The reliability of the performance assessment tool obtained by the coefficient of inter-rater reliability as 0.82. Data analyzed by independent t-test and multivariate analysis of variance. The results showed that applying of Flipped classroom leads to positive attitude of students towards practical subject instruction course, and increases their engagement and performance in the course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional design
  • Flipped Classroom
  • Attitude
  • Engagement
  • and performance