اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی بیماران پیوند کبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

3 گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی در بیماران کبدی بود. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پژوهشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی بیمارانی بودند که بنا به تشخیص پزشکی، عمل جراحی پیوند کبد را تجربه کرده و در طی یک سال گذشته، کبد دریافت کرده باشند. 30 بیمار پیوندی براساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه امید به زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و جهت از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس حاکی از این است که شرکت‌کنندگان گروه آزمایش از لحاظ سطح افسردگی به طور معنادار پائین‌تر از گروه کنترل قرار داشتند (001/0>p) همچنین سطح امید به زندگی در گروه آزمایش به طور معنادار افزایش یافته است (001/0>p). بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در بیماران پیوند کبدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression and life expectancy in patients with liver transplantation

نویسندگان [English]

  • Rasool Zarezadeh 1
  • Marziyeh Alivandi Vafa 2
  • Seyed Mahmoud Tabatabaei 3
  • Ali naghi Aghdasi 4
1 PhD candidate of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Physiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression and life expectancy in patients with liver transplantation. The method of the present study was quasi-experimental with pre-test-post-test research design with a control group. The statistical population of this study included all patients who, according to a medical diagnosis, had undergone liver transplant surgery and had received a liver in the past year. The sample consisted of 30 patients were evaluated according to the criteria of inclusion and exclusion that purposefully selected and randomly into two groups (n=15) and control group (n=15) were selected. Beck Depression Inventory and Life expectancy questionnaire were used to collect data. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test was used to evaluate the purpose of the study. The analysis was performed using SPSS software version 23. The results of analysis of covariance indicated that the patients in the experimental group were significantly lower in terms of depression (p < 0.001) and also the level of life expectancy in the experimental group was significantly increased (p < 0.001). Therefore, it can be concluded that acceptance and commitment therapy has reduced depression and increased life expectancy in liver transplant patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • depression
  • life expectancy
  • Liver transplant patients