تحلیل روابط بین هیجان تحصیلی و مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان ایثارگران مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه ازاد تبریز

2 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هیجان تحصیلی و مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان فرزندان ایثارگر که در سال تحصیلی97-98 در مدارس استان آذربایجان شرقی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل بودند. از این تعداد 332 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، پرسشنامه هیجان های تحصیلی، پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان و پرسشنامه مفهوم خویشتن (خودپنداره) پک استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS- 24 و AMOS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند بین اشتیاق تحصیلی با مسولیت پذیری، هیجان تحصیلی و مفهوم خویشتن رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین بیست و چهار درصد (24%) از واریانس اشتیاق تحصیلی به واسطه متغیرهای هیجان تحصیلی و مسئولیت پذیری پیش بینی می شود. در نهایت تحلیل مسیر نشان داد مفهوم خویشتن به عنوان میانجی، در رابطه بین اشتیاق تحصیلی با مسولیت پذیری، هیجان تحصیلی نقش بازی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing relationship between Academic Emotions and Responsibility with Academic Engagement by Mediating Self-concept in Warfare Victims’ Children High School

نویسندگان [English]

  • javad sahebi kuzeh kanan 1
  • amir panah ali 2
  • Davood Hosseininasab 3
1 Department of Psychology, Islamic Azad University of Tabriz
2 Faculty of Psychology
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده [English]

The purpose of the study was to determine the relationship between academic Emotions and Responsibility with Academic Engagement by mediating self-concept among the Warfare Victims’ Children High School of East Azarbaijan Province. The research design was descriptive and correlational. The statistical population consisted of all students of the sacrificial children who were studying in the schools of East Azarbaijan during the academic year of 1397-98. Of these, 332 individuals were selected as multi-stage random sampling. Data were gathered using a Academic Engagement questionnaire, academic emotion questionnaire, responsbility questionnaire, and self-concept questionnaire. To analyze the data, Pearson correlation, multiple regression and path analysis were used. Data were analyzed using SPSS-24 and AMOS-24 software. The findings showed that there is a significant statistical relationship between academic engagment with responsibility, academic emotion and self concept. Twenty-four percent (24%) of the variance of academic engagement is expected due to the variables of academic exietment and responsbility. Finally, path analysis showed that the concept of self plays a role as a mediator in the relationship between Academic Engagement with academic emotion and responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Engagement
  • academic emotion
  • Responsibility
  • self concept