مقایسه اثر بخشی معنا درمانی گروهی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران - دانشگاه پیام نور- عضو هیأت علمی

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.

3 روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

5 گروه آنکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی معنا درمانی گروهی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان سینه تحت درمان در مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. از این بین 24 بیمار به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب‌ شده و در دو گروه معنا درمانی گروهی (12 نفر) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه به مدت 8 هفته و هر هفته یک جلسه دو ساعته، تحت معنا درمانی گروهی و یا شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده-ها از پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم ‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. هر دو درمان بر متغیر انعطاف پذیری شناختی اثربخشی معناداری در بیماران مبتلا به سرطان سینه داشتند. همچنین بررسی مرحله پیگیری بعد از دو ماه نشان داد در گروه معنادرمانی بین پس آزمون و مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. اما این تفاوت در گروه ذهن آگاهی معنادار بود. همچنین گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی بیشتری نسبت به معنادرمانی گروهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the Effectiveness of Meaning-centered Group Therapy with Mindfulness Based Cognitive Therapy on Cognitive Flexibility in Patients with Breast cancer

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Esmaeilzadehpourya 1
  • Alireza Moradi 2
  • Mehdi Akbari 3
  • Jafar Hasani 4
  • Nasrin Gholami 5
1 Iran- payam noor university
2 Psychology Faculty. Kharazmi. Tehran. Iran
3 Clinical psychology, Kharazmi University, Tehran, IRAN
4 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran.
5 Department of Oncology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

The objective of the current study was comparison of effectiveness of meaning-centered group therapy with mindfulness based cognitive therapy on cognitive flexibility in patients with breast cancer. The research design was quasi-experimental. The statistical sample included all patients with advanced breast cancer being treated at the Hematology and Oncology Research Center of Tabriz University of Medical Sciences. Of these, 24 patients were selected by targeted sampling and were divided into two groups of group meaning therapy (12 people) and mindfulness-based cognitive therapy (12 people). Group psychotherapy was conducted on both groups in two hour sessions for 8 weeks. A demographic questionnaire and a Cognitive Flexibility Inventory (CFI) were used to collect data. To analyze the data the Repeated measure variance analysis method in SPSS 21 was used. Both treatments had a significant effect on the cognitive flexibility in patients with breast cancer. Also, the study of the follow-up stage (after two months) showed that there was no significant difference between the post-test and the follow-up stage in the meaning centered therapy group, but this difference was significant in the mindfulness group. In addition, the group mindfulness based cognitive therapy was more effective than meaning-centered group therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy
  • meaning centered group therapy
  • cognitive flexibility
  • breast cancer