دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، آذر 1400، صفحه 1-200 
مدل اعتیاد به تلفن هوشمند»: یک تحلیل گرانددتئوری

صفحه 103-128

فائزه خالقی دلاور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ احمد علی پور