دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهمن 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه ساده و چندگانه صفات طیف اوتیسم و وسواس جبری در دانش-آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد

صفحه 1-19

وحید احمدی؛ فرنگیس دمهری؛ رایحه‌ السادات هاشمی؛ نرجس فصیحی‌زاده؛ احمد برجعلی