پیش‌بینی نشانه‌های اضطراب اجتماعی (ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژی) براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران

2 دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران

3 مربی، گروه ریاضی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی نشانه­های اضطراب اجتماعی (ترس، اجتناب، ناراحتی فیزیولوژیک) با استفاده از طرحواره­های ناسازگار اولیه بود. نمونه پژوهش شامل 200 دانشجوی دانشگاه ایلام بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ-SF) و سیاهه اضطراب اجتماعی (SPIN) را تکمیل نمودند. نتایج بیانگر رابطه معنادار طرحواره­های ناسازگار اولیه و علائم ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیـک بود. طرحواره انـزوای اجتماعی/ بیگانـگی بـه­طرز معناداری هر سه علامت را پیش­بینی کرد. به­علاوه، بخشی از واریانس­های هر نشانه توسط طرحواره­های خاصی به صورت معنی­داری پیش­بینی شـد. اگر چه بخشی از نتایج به دست آمده با یافتـه­های تـحقیقات دیگر هماهنگ می­باشد، اما در مورد نتایج باید با احتیاط برخورد شود و پژوهش­های بین- فرهنگی و درون- فرهنگی می­تواند به تدقیق یافته­ها کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Social Anxiety Symptoms (Fear, Avoidance, Physiological Arousal) on the Basis of Early Maladaptive Dchemas

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hassanvand Amouzadeh 1
  • Ali Hassanvand Amouzadeh 2
  • Mostafa Ghadampour 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the prediction of social anxiety symptoms (fear, avoidance, psychological arousal) on the basis of early maladaptive schemas. The sample consisted of 200 Ilam university students who selected by multistage random sampling. Participants completed the young’s schema questionnaire- Short Form (YSQ-SF) and Social Phobia Inventory (SPIN). Results indicated that there is significant relationship between early maladaptive schema and fear, avoidance and psychological arousal. Social isolation/ alienation schema predict three symptoms significantly. Furthermore, part of each symptom variance was significantly predicted by specific schemas. Although part of obtained results with other researchers findings are attuned, but in the case of the results should be treated with caution and a greater cross-cultural and inter-cultural research can help to scrutinize the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive schemas
  • Social anxiety
  • Fear
  • Avoidance
  • Physiological arousal