بررسی اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش علایم زیرگروه ADHD مرکب ، عمدتاً بی‌توجه و ADHD همراه با ODD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

در تحقیقات، تفاوت میان زیرگروه­های ADHD مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش علایم زیرگروه­های ADHD مرکب، عمدتاً بی­توجه و ADHD همراه با ODD در یک نمونه 6 نفری مبتلا به این اختلال در محدوده سنی 7-10 ساله بود. با استفاده از روش نمونه­گیری دردسترس و بهره­گیری از مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) و آزمون هوش ریون کودکان (دامنه هوشی 90-119) نمونه­ها انتخاب  و در یک بررسی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، فرایند درمان بر روی (2 نفر گروه ترکیبی، 2 نفر عمدتاً بی­توجه، 2 نفر ADHD همراه با ODD) انجام شد. یافته­ها نشان داد که طی تحلیل دیداری نمودارها و نیز براساس شاخص­های آمار توصیفی، آموزش بازداری از پاسخ موجب کاهش علایم ADHD  نوع ترکیبی و ADHD عمدتاً بی­توجه می­شود. آموزش بازداری از پاسخ موجب کاهش معنی­دار علایم زیرگروه ADHD/ODD نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Response Inhibition Training in the Reduction of Symptoms of ADHD Combine and Predominantly Inattentive and ADHD Comorbid with ODD

نویسندگان [English]

  • Zeinab Khanjani 1
  • Touraj Hashemi 1
  • Parya Faroogi 2
چکیده [English]

Differences between the subtypes of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) continue to have a place in the research .The present study aimed to study the effectiveness of response inhibition training on the reduction of symptoms  of ADHD combined, ADHD-predominantly inattentive and ADHD comorbid with ODD in a sample of 6 children aged 7-10 years old. using clinical interviews, Child Symptom Inventory-4 (CSI-4) and Raven's Intelligence Test for children, 4 students with ADHD were selected as sample and In a single case study of multiple baseline, treatment process on  subjects (2 ADHD combined, 2 ADHD predominantly inattentive,2ADHD/ODD) was performed. The result of the data analysis based on descriptive statistic`s and visual analysis indices revealed that response inhibition training reduces symptoms of ADHD combined and ADHD predominantly inattentive. Training of response inhibition did not significantly decrease symptoms of subtype ADHD / ODD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response inhibition training
  • ADHD-combined
  • ADHD-predominantly inattentive
  • ADHD comorbid with ODD