مقایسه سبک‌های تفکر، سبک‌های اسناد، خوش‌بینی و بد‌بینی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

2 روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک­های تفکر، سبک­های اسناد، خوش­بینی و بدبینی درافراد مبتلا به اختلال وسواس و بهنجار صورت گرفت. این پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواس در شهر اردبیل که در سال 1391 به کلینیک­های تخصصی روانپزشکی مراجعه کرده بودند تشکیل می­دهد. نمونه پژوهشی 40 بیمار وسواس به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و با 40 نفر بهنجار مقایسه شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه وسواس فکری-عملی، پرسشنامه سبک­های تفکر، پرسشنامه سبک­های اسناد و پرسشنامه بازنگری شده جهت­مندی زندگی استفاده شد. داده­های پژوهش با روش­های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. طبق یافته­های پژوهش سبک­های تفکر در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مختل­تر از افراد بهنجار است. هم­چنین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی بدبین­تر و دارای سبک اسناد کلی، درونی و پایدار هستند. نتایج بیانـگر اهمیت نقش سـبک­های تفکر، سبک­های اسناد، خوش­بینی و بدبینی در شکل­گیری و گسترش اختلال وسواس فکری- عملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of Thinking Styles, Attributional Styles,Optimisim and Pessimism in People with OCD (Obsessive Compulsibe Disorder)and Normal

نویسندگان [English]

  • fatemeh Bazdar 1
  • Tavakol Mousazade 2
  • Mohammad Narimani 3
چکیده [English]

The current study was conducted to compare thinking styles, attribution style, Optimism and pessimism in patients with obsessive-compulsive disorder and normal people. It was an ex post facto design. Population included patients with ODC who were referred to psychiatric clinics of Ardabil in 1391. Forty patients having OCD were compares with forty normal participants. In order to collect data, OCD questionnaire, Maudsley practical, Sternberg thinking style questionnaire, Seligman attribution style questionnaire the revised and life- directional questionnaire were administered. The collected data were analyzed by multivariate analysis of variance. In accordance with the findings, the individuals having obsessive thinking styles had more functional impairment than normal individuals. Also individuals possessing obsessive-compulsive disorder were more pessimistic, internal and stable in attribution style. The most predictive variables were optimism and pessimism, respectively. These results demonstrated the prominent role of thinking styles, attribution styles, optimism and pessimism in forming and developing obsessive- compulsive disorder.                                                                  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Styles
  • Attribution styles
  • Optimism and pessimism
  • Obsessive compulsive disorder