دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1392 

مقاله پژوهشی

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان

صفحه 1-23

وحید احمدی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ حسن پالاهنگ


تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 113-133

افسانه جلوه‌گر؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری‌نکاح


اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

صفحه 195-216

اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ حسن غریبی