اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه‌های نوسان خلقی و رفتارهای خودکشی‌گرایانه در اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

رفتاردرمانی دیالکتیکی یکی از درمان­های شناختی- رفتاری، مبتنی بر مهارت­آموزی است که در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثربخشی این نوع درمان در بهبود بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک­موردی با استفاده از طرح خطوط چندگانه­ پلکانی طی 20 جلسه بر روی دو بیمار و با دوره­ پیگیری یک ماهه صورت گرفت. داده­ها از طریق آزمون بالینی میلون 3، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس انگاره­پردازی خودکشی ماخ جمع­آوری شد.
تحلیل داده­ها نشان دادکه مداخله­ به عمل آمده تغییرات معنادار و قابل توجهی در نشانه­های نوسان خلقی و رفتارهای خودکشی­گرایانه بیماران مرزی ایجاد کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد، رفتاردرمانی دیالکتیکی می­تواند در درمان بیماران مبتلا به­اختلال شخصیت مرزی موثر باشد. به­طوری که درمان موجب تغییرات معنادار در نشانه­های دو بیمار شد و بهره­های درمانی تا دوره­ پیگیری ادامه یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Dialectical Behavior Therapy in Reducing Symptoms of Suicidal Behavior and Mood Instability Measures of Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Shahla Jabraeili 1
  • Jalil Babapour Kheraddin 2
  • Majid Mahmoodaliloo 2
چکیده [English]

Dialectical behavior therapy is a cognitive-behavioral therapy based on skill training that in the present study we have tried to the effectiveness of the treatment in patients with borderline personality disorder are examined.
This study used experimental single case design scheme of multi stepped on two patients with 20 sessions over the course of a month follow up. Data gathering through Millon Clinical Multiaxial Inventory-III, Beck Depression Inventory and suicidal Ideation scale.
The Treatment of changes in mood and behavior instability significant signs of suicide, proposed boundary cases.
This study shows, dialectical behavior therapy can be effective in the treatment of patients with borderline personality disorder. The treatment caused significant changes in the patient's symptoms and the use two during the follow-up treatment to continue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality disorder
  • Mood instability
  • Suicidal
  • Dialectical behavior therapy