اثربخشی آموزش مهارت‌های عاطفی بر افزایش هوش عاطفی و شادی زوجی دانشجویان زن متأهل دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به این واقعیت که هوش عاطفی پیشرفته می­تواند در بسیاری از زمینه­های زندگی مفید واقع شود و افرادی که از هوش عاطفی قوی برخوردارند از زندگی عاطفی غنی، سرشار و مناسبی بر خوردارند، بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های عاطفی بر افزایش هوش عاطفی و شادی زوجی دانشجویان زن متأهل دانشگاه اصفهان بوده است. این پژوهش یک مطالعه نیمه­تجربی از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود که بر روی 30 نفر از دانشجویان متأهل انجام شد. افراد به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و برای گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش مهارت­های عاطفی اجرا گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام و پرسشنامه شادی زوجین تگریان بودند. داده­ها با استفاده از نرم­افزارspss  و آزمو­ن­های تحلیل واریانس چندراهه و تحلیل واریانس یک­راهه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از آموزش مهارت­های عاطفی، هوش عاطفی و شادی زوجی در دانشجویان زن گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی­داری داشت. بنابراین آموزش مهارت­های عاطفی می­تواند با بهبود مؤلفه­های هوش عاطفی و شادی زوجین در بهبود و حفظ روابط متعادل و نیز سلامت خانواده نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Skills Training on Increasing Emotional Intelligence and Couple Happiness of Married Women Students in IsfahanUniversity

نویسندگان [English]

  • Marjan Salimi
  • Hakimeh Heydari
چکیده [English]

Since advanced emotional intelligence can be useful in many aspects of life, the people who own this kind of intelligence will have an emotional and suitable life, so purpose of this research is investigation of effectiveness of emotional skills training on increasing emotional intelligence and couple happiness of married women students in Isfahan University.
This research was based on a semi-experimental, pre-test and post-test with control group study. This was conducted on 30 married women students. They were divided into two experimental and control groups by random sampling method. Eight ninety minute sessions of emotional skills training were conducted on experimental group.
Instruments were Furnham’s emotional intelligence questionnaire and Tagarian’s couple happiness questionnaire. Data was analyzed multi-way and way analysis of variance.
The results showed that there was significant difference between groups in emotional skills, emotional intelligence and couple happiness. So emotional skills training can play a main role in improving stable relationship and family health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional skills
  • Emotional Intelligence
  • Couple happiness