دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آبان 1392 

مقاله پژوهشی

رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک‌طلبی

صفحه 1-19

کبرا اخلاقی‌نیا؛ سیاوش طالع‌پسند؛ ایمان‌الله بیگدلی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان‌درمانی بین فردی در کاهش افسردگی غیربالینی زنان باردار

صفحه 117-139

عبدالله شفیع آبادی؛ بتول حسین رشیدی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ علی قره‌داغی