دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، مرداد 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه الگوی امواج مغزی با میزان رفتارهای آشکار پرخاشگری

صفحه 1-12

پریچهر احمدی؛ حسین واحدی؛ فاطمه رنجبر؛ مهدی فرهودی؛ پریچهر مازوجی؛ سارا پورحسن


سبک‌های عشق: رابطه با پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک‌های دلبستگی

صفحه 29-53

الهه حجازی؛ زهرا تنها؛ سوده رحمانی؛ روشنک نیک پور


اثربخشی شناخت - رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر مولفه‌های سلامت عمومی مبتلایان به بیماری پارکینسون (PD)

صفحه 97-122

مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ غلامعلی شهیدی؛ زیبا برقی ایرانی


آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری و افسردگی در جمعیت غیربالینی دانشجویی

صفحه 183-204

شهرام محمدخانی؛ نیلوفرالسادات سیدپورمند؛ حمیدرضا حسن‌آبادی