بررسی رابطه ساده و چندگانه صفات طیف اوتیسم و وسواس جبری در دانش-آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور ایلام

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه یزد

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

5 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به شیوع بالای صفات طیف اوتیسم در افراد دارای اختلال وسواس جبری و همچنین تشخیص اختلالات اضطرابی در افراد با صفات طیف اوتیسم بالا، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه اختلال وسواس جبری و صفات طیف اوتیسم در دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد می­باشد که در این پژوهش 250 شرکت کننده به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه­های مورد استفاده شامل پرسشنامه 50 سوالی ضریب طیف اوتیسم و مقیاس وسواس جبری SCL-90 می­باشد. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش ورود گام­به­گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به­طور کلی صفات طیف اوتیسم می­تواند 10 درصد تغییرات وسواس جبری در دانش­آموزان را پیش­بینی کند. در بهترین حالت از بین صفات طیف اوتیسم، ضعف در تغییر توجه و ناتوانی در مهارت اجتماعی بهترین پیش­بین برای تغییرات وسواس جبری در گروه نمونه می­باشد. در نتیجه، صفات طیف اوتیسم در افراد دارای اختلال وسواس جبری شایع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Simple and Multiple Relationships of Autistic Spectrum Traits and Obsessive-compulsive between the Girl Students of Secondary School in Yazd

نویسندگان [English]

  • Vahid Ahmadi 1
  • Faranghis Demehri 2
  • Reyehe Saadat Hashemi 3
  • Narjes Fasihizade 4
  • Ahmad Borjali 5
چکیده [English]

Regarding the high prevalence of Autistic Spectrum Traits (AST) among people with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and simultaneity of anxiety disorders in individual with high level of Autism spectrum traits as well, this study was conducted to investigate the simple and multiple relationships of autistic spectrum traits and obsessive-compulsive disorder among secondary school girl students in Yazd. The population of current research included all of the girl students of secondary school in Yazd. The samples include 250 students who were chosen by multistage random sampling method. Autism spectrum Quotient (AQ) and OCD sub scale of SCL-90. Data were analyzed by multiple regressions. The results indicated that %10 of obsessive-compulsive variance was explained by autistic traits. Attention switching and communication emerged as the strongest predictors of obsessive-compulsive in students. Autism spectrum traits are prevalent in OCD and seem to be associated with the co-morbidities as well as the OCD syndrome itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autistic Spectrum Traits (AST)
  • Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
  • Anxiety disorders