بررسی تأثـیر درمان‌شناختی - رفتاری مـذهب‌محور بـر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی مذهب محور بر تاب­آوری و نگرش­های ناکارآمد زوجین بود. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 زن متاهل، با نگرش ناکارآمد پایین و تاب­آوری بالا که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس به­طور همتاسازی انتخاب شدند. این افراد از نظر سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، عدم ابتلا به بیماری­های جسمانی، دارابودن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسشنامه نگرش­های ناکارآمد ویک انحراف معیار پایین­تر از میانگین در پرسشنامه تاب­آوری کانر و دیویدسون و سایر متغیرهای مورد نظر پژوهش همگون بودند. سپس آزمودنی­ها به­طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در مورد گروه آزمایش 10 جلسه 45 دقیقه­ای روان­درمانی شناختی-رفـتاری مذهب محور اجرا گردیـد اما درمورد گروه کنترل هـیچ مداخله­ای صورت نگرفت. داده­های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­های پژوهشی نشان دادند که بین گروه آزمایش وکنترل پس از اجرای روان­درمانی شناختی- رفتاری مذهـب محور تـفاوت مـعناداری وجود داشت (5 000/0)p<، همچنین میزان نگرش­های ناکارآمد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به­طور معناداری کاهش یافته و میزان تاب­آوری نیز افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Behavioral Therapy Based on Religious Attitudes on Resiliency and Dysfunctional Attitudes of Couples

نویسندگان [English]

  • Zeynab Kaviani 1
  • Najmeh Hamid 2
  • Mirsalahaddin Enayati 3
چکیده [English]

The present research was intended to study the effectiveness of religious-based cognitive-behavioral treatment on the couples’ resiliency and dysfunctional attitude.
In an experimental design with pre and post-test and control group. 30 married women who had a low dysfunctional attitude and high resiliency were selected, through available sampling they matched on the basis of age, social-economic status, not having physical diseases, having a standard deviation upper than the average in the DAS Dysfunctional Attitude Questionnaire, having a standard deviation lower than the average in the Kaner and Davidson’s resiliency Questionnaire. Other intended variables of the study were homogeneous.
Then the participants were randomly divided into experience and control groups. For the experience group, there were ten 45 minute sessions of religious-based cognitive-behavioral psychotherapy, while there was no intervention in the control group.
Findings showed that there were significant differences between the experience and control groups after performing the religious-based cognitive-behavioral psychotherapy.
The range of experience group’s Dysfunctional attitude significantly decreased in comparison to control group but the level of resiliency increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious-based cognitive-behavioral psychotherapy
  • Resiliency
  • Dysfunctional attitude