نقش تاب‌آوری در ارتباط تنظیم هیجان شناختی و کیفیت دوستی دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیگار رایج­ترین ماده اعتیادآور است که دوستی نامناسب و تنظیم منفی هیجانات با در نظر گرفتن نقش تاب­آوری، احتمال مصرف این ماده را بالا می­برد. هدف این پژوهش بررسی نقش تاب­آوری در ارتباط تنظیم هیجان­شناختی و کیفیت دوستی دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری می­باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علی-مقایسه­ای است. در این پژوهش 200 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تـهران به روش نمونه­گیری خوشه­ای چنـدمرحله­ای انتـخاب و پرسشنامه­های تنظیم هیجان شناختی، کیفیت دوستی و تاب­آوری را تکمیل نمودند. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و آزمون­های t مستقل، همبستگی پیرسون، همبستگی پاره­ای و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تاب­آوری و راهبردهای تنظیم هیجان در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری دارای تفاوت آماری معنی­داری می­باشد. همچنین بین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و کیفیت دوستی با کنترل تأثیر تاب­آوری رابطه مثبت و بین راهبردهای منفی تنظیم هیجان و کیفیت دوستی با کنترل تأثیر تاب­آوری رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. بحث و با توجه به نتایج می­توان گفت که افراد سیگاری از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و همچنین تاب­آوری کمتری نسبت به گروه مشابه غیرسیگاری برخوردارند. همچنین تاب­آوری شرط لازم و نه کافی در ارتباط بین تنظیم هیجان و کیفیت دوستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Function of Resilience, Cognitive Emotion Regulation and Quality of Friendship among Two Groups of Smoker and None smoker PersianUniversity Students

نویسندگان [English]

  • Ayyub Moradi 1
  • Seyyed mohammad Kalantarkushe 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the function of resilience, cognitive emotion regulation and quality of friendship among two groups of smoker and none smoker university students. Using cluster random-sampling method, 200 university students were administered to cognitive emotion regulation, quality of friendship and resilience questionnaires. Data were analyzed by t-test, pearson’s correlation coefficient, partial correlation and stepwise regression.
Results showed that the mean of resilience and positive and negative emotion regulation strategies have significant difference in two smoker and none smoker groups. Additionally, controlling the influence of resilience, there was a positive significant relation between positive emotion regulation strategies and quality of friendship.
Smoker students have less positive emotion regulation strategies and resilience than the none-smoker students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • cognitive emotion regulation
  • quality of friendship
  • smoker
  • none smoker