ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه‌های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همراه با اختلال هیجانی همایند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی بالینی، استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 متخصص روانپزشکی، دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

3 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش نشانه های آسیب شناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دارای یک اختلال هیجانی همایند بود. سه نفر زن مبتلا به اختلال هیجانی اضطراب فراگیر همراه با یک اختلال هیجانی همایند دیگر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. بیماران پس از احراز شرایط درمان، وارد فرآیند درمان شدند. در این پژوهش از طرح تجربی تک­ موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. کارآیی پروتکل  درمان فراتشخیصی یکپارچه در طی در سه مرحله مداخله (خط پایه، درمان 12 جلسه ای و پیگیری 6 هفته­ای) با استفاده از پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)، نسخه چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-Q-V)، مقیاس­­های عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS)، مقیاس سازگاری شغلی و اجتماعی (WSAS) و سنجه­های اختصاصی اختلال همایند بیماران مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که تاثیر در مان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت آماج­های درمان (نگرانی، عاطفه منفی، نشانه­های اختلال اضطراب فراگیر و اختلال هیجانی همایند و آسیب عملکرد) بیماران هم از نظر آماری در سطح (05/0>p) و هم از نظر  بالینی معنادار است. روش درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه­های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دارای یک اختلال هیجانی همایند از کارآیی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy Evaluation of Unified Transdiagnostic Treatment in Symptoms Reduction of Patients with Generalized Anxiety Disorder and a Comorbid Emotional Disorder

نویسندگان [English]

  • Abbas Bakhshipour Roodsari 1
  • Majid Mahmood Aliloo 1
  • Alireza Farnam 2
  • Reza Abdi 3
چکیده [English]

In this study we examined the efficacy of Unified transdiagnostic Treatment in symptoms reduction of patients with generalized anxiety disorder and a comorbid emotional disorder. Three women with Generalized Anxiety Disorder (GAD) and a comorbid emotional disorder were selected by using purposeful sampling method; along with diagnostic interview and Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) based on disorders axis I. Patients underwent the treatment process subsequent to obtaining treatment requirements. Non-congruent multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study.
The efficacy of Unified transdiagnostic Treatment Protocol (UP) was carried out in three phase of intervention (Baseline, 12 session treatment and 6 weeks follow-up) by using the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-Q-IV), Positive and Negative Affect Scales (PANAS), Work and Social Adjustment Scale (WSAS) and comorbid diagnosis-specific measures evaluated. Data analyzed with visuals inspection, improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies. Results showed Unified transdiagnostic Treatment had both clinically and statistically (p<0/05) significant efficient on the reduction of treatment's target (worry, negative affect, functioning impairment and symptoms of GAD and comorbid disorder) severity. Unified transdiagnostic Treatment has appropriate efficacy in the symptoms reduction of patients suffering from Generalized Anxiety Disorder with a comorbid emotional disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unified transdiagnostic Treatment
  • Generalized anxiety disorder
  • Comorbid disorder
  • Worry