رابطه ی تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین رابطه تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بوده است.برای دسترسی به این هدف 120 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در سال تحصیلی 97-96 به سه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی  پاسخ  دادند. در ضمن روش مطالعه همبستگی بوده و برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج مطالعه  نشان داد که بین هوش شخصی با تنظیم شناختی هیجان همبستگی ۲۷/0 معنی دار وجود دارد. همچنین بین هوش شخصی با فرسودگی تحصیلی همبستگی۲۴/0- که معنی دار است وجود دارد. در ضمن همبستگی تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی نیز معنی دار است(۲۷/0-). همچنین نتایج نشان داد که  هر دو متغیر تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی توانایی پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی را دارند. اما سهم تنظیم شناختی هیجان بیشتر از متغیر هوش شخصی است. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه پیش گیری، سبب شناسی و تامین سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cognitive Emotion Regulation, Personal Intelligence and Academic Burnout

نویسندگان [English]

  • Azin Narimanj 1
  • reza kazemi 2
  • mohammad narimani 3
1 Department of Medicine, Medicine, Ardabil Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Psychology, Medicine, Ardabil Islamic Azad University, Iran
3 Psychology Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between cognitive emotion regulation, personal intelligence and academic burnout. Therefore, 120 medical students of Islamic Azad University of Ardabil completed academic burnout, cognitive emotion regulation and personal intelligence questionnaires during 2017-2018 academic year. Data were analyzed by multiple regression method. Results showed that there was a correlation between personal intelligence and cognitive emotion regulation (r=0.27). There was also a significant correlation between personal intelligence and academic burnout (r=-0.24). In addition, the correlation between cognitive emotion regulation and academic burnout was significant (r=-0.27). Also, the results showed that both cognitive emotion regulation and personal intelligence could predict academic burnout of medical and paramedical students. But the contribution of cognitive regulation was more than personal intelligence. These findings have important implications in the prevention, etiology, and provision of mental health conditions for students.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • cognitive regulation of emotion
  • personal intelligence
  • medical sciences
منابع
آهوخوش، پروانه و علی بیگی، امیرحسین (1396). عاملهای تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 40، 55-44.
ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر و دستوری، رامین(1396). تبیین تجربه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(1)48-35.
بشارت، محمدعلی و بزازیان، سعیده (1394). بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه­ای از جامعه ایرانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 24(84)، 80-61.
تقوایی نیا، علی؛ هاشمی، سحر؛ نیکدل، فریبرز؛ شهریاری، مرضیه (1396). متغیرهای انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده های فرسودگی تحصیلی. فصلنامه روان شناسی، 81، 60-51.
حاتمیان، پیمان و سپهری نژاد، مریم (1397). پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی در دانشجویان پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۱ (۱) :۵۹-۶۵.
جمالی، مرضیه و کیامنش، علیرضا (1396). نقش هدف های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه گری انتظار پیامد و یادگیری خود نظم جو. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 13(52) 350-339.
شریفی‌فرد، فاطمه؛ نوروزی، کیان؛ حسینی، محمدعلی؛ آسایش، حمید و نوروزی، مهدی (1393). عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۲. آموزش پرستاری، 3(۳) :۵۹-۶۸.
شریفی فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید؛ نوروزی، کیان؛ حسینی، محمدعلی؛ طاهری خرامه، زهرا (1394). ارتباط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(12)78-72.
صدوقی، مجید؛ تمنایی فر، محمدرضا؛ ناصری، جمیله (1396) رابطه تاب آوری، امید و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. دوفصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، 9(1) 67-50.
 علیزاده عصار، افسانه؛ توحیدی و سادات حسینی سلطان نصیر، محبوبه (1395). پیش بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت نفس. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، (24)88-69. 
عطادخت، اکبر (1395). نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(1)، 65-80.
کیامرثی،آذر (1396). اثربخشی  درمان های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتماعی/ انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  کمال گرا. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
میکائیلی، نیلوفر؛ رجبی، سعید؛ عباسی، مسلم و زمانلو، خدیجه (1393). بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 10(32)53-31. 
نریمانی محمد و غفاری، مظفر(1395). بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان. پژوهش پرستاری، 11 (1)،33-25.
نریمانی، محمد؛ رستم اوغلی، زهرا؛ موسی زاده، توکل (1395). نقش تعلل ورزی، خودتنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه پژوهشی در نظامهای آموزشی، 33، 61-51.
نریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو، کریم و موسی زاده، توکل (1393). مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 3(3) 99-79.
- نعامی، عبدالزهرا (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روان شناختی، 5 (3)، 134-117.
 
Billings, C. E., Downey, L. A., Lomas, J. E., Lloyd, J. & Stough, C. (2014). Emotional Intelligence and scholastic achievement in pre-adolescent children. Pers Individ Differ, 65:14-8. [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.017]
Celik, G. T., & Oral. E. L. (2013). Burnout Levels and Personality TraitsˇThe Case of Turkish Architectural Students. Creative Education, 4(2), 124-131.
Chae, H., & Lee, S. J. (2017). Academic burnout and personality traits in Korean medical students. European Psychiatry, 41, S691.
Gross, J.( 1998) Individual difference in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of  Personality and Social Psychology, 85: 348-362.
Granefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P.  (2002). Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire Leiderorp: Datec.
Lee, S. J., Choi, Y. J., & Chae, H. (2017). The effects of personality traits on academic burnout in Korean medical students. Integrative Medicine Research.
Diana, M (2015). Art Activity and Personal Intelligence: It's Influence to Children Adaptation Skill (Experiments at Hidayatullah Islamic School). Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3, 4,133-139.
McCallum, M & Piper, W (1997). Psychological Mindedness: A Contemporary Understanding. Mahwah, New Jersey London, England
Mayer, J. D., Wilson, R & Hazelwood, M.  Personal Intelligence Expressed: a Multiple Case Study of Business Leaders. Imagination, Cognition AND Personality, 2013, 30(2), 201-24.
Mayer, J.D (2008). Personal intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 27, 209-32.
Mayer, J.D., Caruso, D.R.,  Panter,  A. T & Salovey P (2012). The growing significance of hot intelligences. American Psychologist, 67, 502-3.
Megreya, A. M., Latzman, R. D., Al-Attiyah, A. A., & Alrashidi, M. (2016). The Robustness of the Nine-Factor Structure of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire across Four Arabic-Speaking Middle Eastern Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(6), 875-890.
Neumann, Y. (1990). Quality of Learning Experience and Students College Outcomes. International Journal of Educational Mannagement. 7. 1-16.
Piaw, C. Y., Ishak, A., Yaacob, N. A., Said, H., Pee, L. E., & Kadir, Z. A. (2014). Can Multiple Intelligence Abilities Predict Work Motivation, Communication, Creativity, and Management Skills of School Leaders? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4870-4874.
Shin, H; Puig, A; Lee, J. (2013). Cultural Validation of the Maslach Burnout Inventory for Korean Students. Asia Pacific Educational Review, 12(4), 633– 639.
Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazinska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personal Individ Differ. 52(3), 433-437.
Schaufeli, W. B., Martinez, I., Pinto, A., Salanova, M. & Bakker, A. (2015). Burnout and engagement in university students: A cross- national study. Journal of Cross- Cultural Psychology, 33(5), 464– 481.
Tamir, M. & Millgram, Y. (2017). Motivated Emotion Regulation. Adv Motiv Sci, 4:207-47. [DOI:10.1016/bs.adms.2016.12.001]
Vong krahchang, S., & Chinwonno, A. (2016). Effects of Personal Intelligence Reading Instruction on personal intelligence profiles of Thai university students. Kasetsart Journal of Social Sciences, 37(1), 7-14.